ร่วมงานกับเรา

เราจะเปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่ ๆ

เร็ว ๆ นี้

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
 • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
 • จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
 • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 • ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
 • จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
 • จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 • รับผิดชอบงานบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการบริษัท รวมถึงระบบการมอบอำนาจ
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสาร
 • สำรวจพื้นที่ติดตั้งงานระบบ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและใช้เครื่องมือวัดได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • จัดทำรายงาน และ นำส่งความคืบหน้าของงานให้หัวหน้างานรับทราบ
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยข้อง ตามเนื้อหางานที่กำหนด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กว.ภาคี เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รัยการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือนตามตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงานงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระยะของโครงการตามที่สัญญากำหนด
 • ทำหน้าที่ประมาณราคา วางแผนงาน จัดงบประมาณของโครงการ บริหารงานให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารจัดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดหาผู้รับเหมาติดตั้ง จัดซื้อรายการอุปกรณ์ก่อสร้าง และประสานงานการจัดส่งไปยังโครงการ
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำวัน ,สัปดาห์ และจัดทำเอกสารสรุปการทำงานในแต่ละงวดงาน เพื่อแนบในเอกสารวางบิล/แจ้งหนี้ และส่งให้กับลูกค้า
 • ติดตามใบอนุญาตกับฝ่ายทำใบอนุญาต เพื่อรายงานความก้าวหน้างานใบอนุญาตกับลูกค้า
 • รวบรวม/จัดทำเล่มเอกสารส่งมอบงาน Hand over เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • การวางแผนงาน, จัดทำงบประมาณได้อย่างแม่นยำ และนำเสนองาน Present ได้ดี
 • มีความคล่องแคล่ว, มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ทุ่มเท ทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม

 

เงินเดือนตามตกลง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมา
 •  ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม
 • ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง ดูแลงานตาม Site งานต่างๆ ของทางบริษัท
 • ตรวจสอบ ติดตาม และ แก้ไขผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย 25-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับงานวิศกรรมทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

 

เงินเดือนตามตกลง

 

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารและวางแผนในการติดต่อขอใบอนุญาตในการก่อสร้างทุกประเภท
 • การขออนุญาตดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าทั้ง กฟน. และ กฟภ.
 • ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า โซล่าร์ หรือธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเอกสารขอใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเอกสารที่ยื่นขออนุญาตจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตครบทุกหน่วยงาน
 • มีความรู้ในเรื่องของแบบอาคาร และแบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีทักษะในการเจรจากับเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งได้รับการลงรับเอกสารที่ยื่นกับหน่วยงานนั้นๆ
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในการติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 • สามารถทำความเข้าใจในแบบฟอร์มเอกสารราชการ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ป. ตรี ทุกสาขา
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การในงานโซล่าเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ

 

เงินเดือนตามตกลง

 

ช่องทางการติดต่อ

สามารถส่งประวัติได้โดยตรงที่บริษัทหรือสมัครออนไลน์ได้ทางด้านล่าง

ที่อยู่

เลขที่ 626 อาคารบีบีดี (พระราม 4) ห้อง 704 ชั้น 7 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

JOB APPLICATION FORM

Please explore your dream job above and click "Apply Now"

แบบฟอร์มสมัครงาน

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา