Work with us

We will open more positions soon

Please stay in touch

Available Positions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
 • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
 • จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
 • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 • ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
 • จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
 • จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 • รับผิดชอบงานบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการบริษัท รวมถึงระบบการมอบอำนาจ
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

เงินเดือนตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสาร
 • สำรวจพื้นที่ติดตั้งงานระบบ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและใช้เครื่องมือวัดได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • จัดทำรายงาน และ นำส่งความคืบหน้าของงานให้หัวหน้างานรับทราบ
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยข้อง ตามเนื้อหางานที่กำหนด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กว.ภาคี เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รัยการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือนตามตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงานงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระยะของโครงการตามที่สัญญากำหนด
 • ทำหน้าที่ประมาณราคา วางแผนงาน จัดงบประมาณของโครงการ บริหารงานให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารจัดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดหาผู้รับเหมาติดตั้ง จัดซื้อรายการอุปกรณ์ก่อสร้าง และประสานงานการจัดส่งไปยังโครงการ
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำวัน ,สัปดาห์ และจัดทำเอกสารสรุปการทำงานในแต่ละงวดงาน เพื่อแนบในเอกสารวางบิล/แจ้งหนี้ และส่งให้กับลูกค้า
 • ติดตามใบอนุญาตกับฝ่ายทำใบอนุญาต เพื่อรายงานความก้าวหน้างานใบอนุญาตกับลูกค้า
 • รวบรวม/จัดทำเล่มเอกสารส่งมอบงาน Hand over เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • การวางแผนงาน, จัดทำงบประมาณได้อย่างแม่นยำ และนำเสนองาน Present ได้ดี
 • มีความคล่องแคล่ว, มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ทุ่มเท ทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม

 

เงินเดือนตามตกลง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมา
 •  ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม
 • ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง ดูแลงานตาม Site งานต่างๆ ของทางบริษัท
 • ตรวจสอบ ติดตาม และ แก้ไขผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย 25-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับงานวิศกรรมทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

 

เงินเดือนตามตกลง

 

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารและวางแผนในการติดต่อขอใบอนุญาตในการก่อสร้างทุกประเภท
 • การขออนุญาตดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าทั้ง กฟน. และ กฟภ.
 • ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า โซล่าร์ หรือธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเอกสารขอใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเอกสารที่ยื่นขออนุญาตจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตครบทุกหน่วยงาน
 • มีความรู้ในเรื่องของแบบอาคาร และแบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีทักษะในการเจรจากับเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งได้รับการลงรับเอกสารที่ยื่นกับหน่วยงานนั้นๆ
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในการติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 • สามารถทำความเข้าใจในแบบฟอร์มเอกสารราชการ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ป. ตรี ทุกสาขา
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การในงานโซล่าเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ

 

เงินเดือนตามตกลง

 

How to Apply

Apply in person or send resume to Human Resource Management Department (Recruitment)

Visit us

No. 626 BBD Building (Rama 4), Room 704, 7th Floor, Soi Jindathawin, Rama 4 Road, Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500

JOB APPLICATION FORM

Please explore your dream job above and click "Apply Now"

Application Form

Join us and be part of our stories.